zzmusic accordion cd gscd010 gigi melodie celebri fisarmonica world music mixed café concert ballo liscio.jpg‏ 1

Gigi Stok - Melodie Celebri Gigi Stok. The master himself and his ensemble playing some famous pieces: Va Pesiero Nabucco(Verdi- Elab. Stok-Mussini), Toreador Carmen(Bizet- Elab. Stok -Mussini), Valse Triste (Sibelius) Marcia di Radetzsky (Strauss- Elab.Stok-Mussini) Uno Tango (Mabes) Marcia Trionfale Aida (Verdi-Elab. Stok-Mussini) Cuore e Fisarmonica (De Marco -Stok), Gioiosa (Stok-Casmatti) L'Indiavolata (Stok) La Doccia (Capitani Elab. Stok) Tesoro Mio (Becucci- Elab. Stok) Giocando sui tasti (Stok) Rimpianto (Stok-Concu), Amigos (Stok),Valzer di Ponente (Stok-Nico Rosa) La Spavalda (Stok-P. Piacentino

Gigi Stok – Melodie Celebri Gigi Stok. The master himself and his ensemble playing some famous pieces: Va Pesiero Nabucco(Verdi- Elab. Stok-Mussini), Toreador Carmen(Bizet- Elab. Stok -Mussini), Valse Triste (Sibelius) Marcia di Radetzsky (Strauss- Elab.Stok-Mussini) Uno Tango (Mabes) Marcia Trionfale Aida (Verdi-Elab. Stok-Mussini) Cuore e Fisarmonica (De Marco -Stok), Gioiosa (Stok-Casmatti) L’Indiavolata (Stok) La Doccia (Capitani Elab. Stok) Tesoro Mio (Becucci- Elab. Stok) Giocando sui tasti (Stok) Rimpianto (Stok-Concu), Amigos (Stok),Valzer di Ponente (Stok-Nico Rosa) La Spavalda (Stok-P. Piacentino

Both comments and trackbacks are currently closed.