Great accordion music

Melodie Celebri – Gigi Stok.

£10.00 inc. VAT

The master himself and his ensemble playing some famous melodies by equally famous composers

7 in stock

The master himself and his ensemble playing some famous melodies:

Va Pensiero from Nabucco (Verdi- Elab. Stok-Mussini),

Toreador from Carmen (Bizet- Elab. Stok -Mussini),

Valse Triste (Sibelius)

Marcia di Radetzsky (Strauss- Elab.Stok-Mussini)

Uno Tango (Mabes)

Marcia Trionfale from Aida (Verdi-Elab. Stok-Mussini)

Cuore e Fisarmonica (De Marco -Stok), Gioiosa (Stok-Casmatti)

L’Indiavolata (Stok)

La Doccia (Capitani Elab. Stok)

Tesoro Mio (Becucci- Elab. Stok)

Giocando sui tasti (Stok)

Rimpianto (Stok-Concu),

Amigos (Stok),

Valzer di Ponente (Stok-Nico Rosa)

La Spavalda (Stok-P. Piacentino)

Weight 150 g
Dimensions 27 x 20 x 2 cm

Radetzsky March on Youtube